AJAKS S.A.
AJAKS INDUSTRIAL SERVICES

Ogłoszenia spółki dla akcjonariuszy

W dniu 2.09.2020  AJAKS SA podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy - 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Kwota dofinansowania nie przekracza  267.412,44 złotych. 

Cel projektu: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa - 3.